Davalar & Makaleler

KAÇAK ELEKTRİK VEYA SU KULLANMA GEREKÇESİYLE AÇILAN CEZA DAVALARI İLE KESİLEN PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR

10 Eylül 2021

Kaçak elektrik veya su kullanımı olarak nitelenen haller şunlardır;

  • Abone olmadan elektrik veya su kullanılması,
  • Tesisata veya ölçüm sistemine müdahale ederek su ve elektrik kullanılması,
  • Mevzuata aykırı tesis edilen sayaçtan elektrik ya da su kullanılması,
  • Devre dışı bırakılan sayaca müdahale ederek izinsiz olarak elektrik veya su kullanılması.

Kaçak elektrik veya su kullanımından abone sorumludur. Bunun yanında kaçak kullanım başka bir kişiden kaynaklanıyorsa, o kişinin de sorumluluğu doğacaktır. Bu durum kiracının kaçak elektrik kullanması durumunda sıkça karşılaşılmaktadır.

A. Hukuki Sorumluluk

Kaçak kullanım durumlarında dağıtım şirketince tutanak tutulmakta ve sonrasında hesaplanan tutar ceza ile birlikte tahakkuk ettirilerek kullanıcıdan istenmektedir. Tahakkuk ettirilen tutarın mevzuata uygun olarak hesaplanması gereklidir. Bazı durumlarda arızalı sayaç nedeniyle kaçak tutanağı düzenlenmekte, kullanıcı herhangi hukuka aykırı eylem gerçekleştirmemesine rağmen kaçak kullanım cezasıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumlarda kullanıcı itiraz ve dava yoluna başvurmalıdır. Eğer ödeme yapılacaksa ihtiyati kayıt düşülerek ödeme yapılması yerinde olacaktır.

 B. Cezai Sorumluluk

Abonelik esasına dayalı kullanılan elektrik, su, doğalgazın kaçak yoldan kullanılması TCK m. 136/3’te karşılıksız yararlanma suçu altında ayrıca düzenlenmiştir. Hükme göre; abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Elektrik, su veya doğalgaz dağıtım şirketleri kaçak tutanağı düzenledikten sonra suç duyurusunda bulunabilmektedir. Bu duruma kaçak elektrik veya su kullandığı iddia edilen kişi veya kişiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması başlatılır.

Kaçak elektrik veya su kullanımında zararın karşılanması halinde dava açılmaması veya cezanın düşürülmesi öngörülmüştür. TCK m.168/5’e göre; karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.

Bu hükümden yararlanma imkânı sadece bir seferlik olup, sonraki kaçak kullanımlarda ceza verilebilecektir. Diğer yandan düzenlemede ödenmesi gereken bedel dağıtım şirketinin zararı olup para cezalarının ödenmemesi bu hükmün uygulanmasına engel değildir.

Kaçak elektrik veya su kullanımı nedeniyle açılan ceza davasında, sayaçta arıza bulunması, kaçak elektriği kimin kullandığının belli olmaması gibi durumlarda mahkûmiyet kararı verilemez. Bu durumun tespiti ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için gerçek zararın belirlenmesi noktasında hukuka uygun bilirkişi raporu alınması da önem arz etmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019