Davalar & Makaleler

TAŞINMAZIN (TARLA VE ARAZİLERİN) ORMAN ARAZİSİ İÇERİSİNDE KALMASI VE AÇILABİLECEK DAVALAR

04 Eylül 2021

Ülkemizde uzun yıllar mülkiyet kadastrosu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, orman kadastrosu ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilmiştir. İki ayrı kadastro işleminin iki farklı kurum tarafından yürütülmesi tapu kayıtları arasında uyumsuzluğa sebep olmuştur.

Tapulu arazilerin sonradan orman olarak tescil edilmesi neticesinde, tarla ve arazi sahiplerinin ellerindeki tapuya rağmen mallarından olması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

  • Bu gibi hallerde yapılması gereken ilk şey, kadastroya 30 gün içerisinde kadastro mahkemesinde ya da 10 yıllık süre içerisinde genel mahkemelerde dava açılmasıdır. Fakat bu sürelerin çoğu zaman tapu sahipleri tarafından kaçırılmış olduğu gözlenmektedir.
  • Diğer yandan açılan davalarda ise, mahkemeler taşınmazın orman olarak tespitinde kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle tarla ve arazilerin orman olarak tescili yönünde kararlar verebilmektedir. Bu durumda ise, taşınmaz sahibinin tazminat talep edebileceği yasal yolları devreye sokması gerekmektedir.

Orman kadastrosu ile taşınmazın orman olarak tespit edilmesi çeşitli ihtimaller şeklinde ortaya çıkabilir.

  • Bu ihtimallerden ilki; yapılan orman kadastrosu neticesinde taşınmazın tamamının ya da bir kısmının orman olarak tespit edilmesi ve taşınmazın tapusuna bu yönde şerh konulmasıdır. Bu şerh üzerine taşınmazın sahibinin taşınmaz üzerindeki devir, satış gibi işlemleri yapması engellenmektedir. Yasa gereğince orman olduğu tespit ve tescil edilen taşınmazın devri için taşınmaz sahibine haber verilerek rızaen terk işlemi yapılması talep edilmeli, taşınmaz malikinin kabul etmemesi halinde taşınmazın tapusunun orman olarak tescili için dava açılması gereklidir. Fakat bu süreç bazen ihmal edilmekte, taşınmazın tapusunda orman şerhi yıllarca kalmaktadır. Bu durum ise mülkiyet hakkının ihlalidir ve bir tür kamulaştırmasız el atma halidir. Orman şerhi konulması nedeniyle uğranılan zarar dava açılarak istenilmelidir.

  • İkinci ihtimal ise; orman kadastrosu sonrasında tapulu taşınmazın orman olarak tescili için OGM tarafından tapu iptal tescil davası açılmasıdır. Bu durumda taşınmazının gerçek değerinin ödenmesi sağlanmalıdır.

  • Üçüncü ihtimal ise; geçmiş dönem tapusu bulunmasına rağmen taşınmazın orman olarak tescil edilmesidir. Özellikle 1940 veya 1950’li yıllardan kalma tapularda bu durumla karşılaşılmaktadır. Taşınmaz tapulu olarak özel kişiye ait olmasına rağmen artık orman olarak tescil edilmiş, taşınmazın sahiplerine veya mirasçılarına herhangi bir bildirimde bulunulmamış ve tazminat ödenmemiştir. Medeni Kanun uyarınca tapu kayıtlarının tutulması devletin sorumluluğunda olduğundan taşınmaz sahibi ya da mirasçılar ellerindeki tapuya dayanarak Hazineden tazminat talep edebilirler.

Mülkiyet hakkı hem Anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında korunmakta olup, taşınmazın orman olarak tescili yoluyla mülkiyet hakkının ihlal edildiği ve gerekli tazminatın ödenmesi yönünde çokça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararı mevcuttur.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019