Davalar & Makaleler

ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAZIŞMALARIN CEZA VE HUKUK YARGILAMASINDA DELİL NİTELİĞİ

15 Ağustos 2021

Günümüzde WhatsApp, İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları, özellikle iletişim amacıyla oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle söz konusu elektronik mecralardaki iletişim içeriklerinin delil niteliğini haiz olup olmadığı (taşıyıp taşımadığı) sıklıkla tartışma konusu olmaktadır.

Öncelikle bahsi geçen sosyal medya mecraları üzerinden kurulan iletişim içeriklerinin yasal bir delil olarak mahkemece hükme esas alınabilmesi için, bunların hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması aranmaktır. Bu husus, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 189’uncu maddesi ile “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.” şeklinde güvence altına alınmıştır.

Burada hukuka uygunluktan kasıt; ilgili iletişim içeriğini mahkemeye delil olarak sunma iradesi gösteren kişinin, sosyal medya hesabının sahibi ve iletişimin tarafı olarak içeriklerin bizzat kendisi tarafından oluşturulmasıdır. Yani iletişimin tarafları, ilgili sosyal medya mecrasının net ve açık bir şekilde kime ait olduğunu bilmeli, kiminle iletişim halinde olduğunu bildiği bir ortamda özgür iradesiyle iletişime ortak olmalıdır. Bahsi geçen durumlar, birden fazla kişinin yer aldığı yazışmaların her bir tarafı için de geçerlidir. Belirtmek gerekir ki; kişiler arasında gerçekleştirilen özel yazışmalar dışında kişilerin birtakım sosyal medya mecralarında herkese açık olarak paylaştıkları yazılar, fotoğraflar, videolar ve benzer kayıtlar özellikle boşanma davalarında delil olarak kullanılabilmektedir.

Bununla birlikte, Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre; "Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü ve ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde 'delil' olarak hükme esas alınabilir. şeklinde bu verilerin, tek başına vakıaların ispatına yeterli olmayıp birtakım başka unsurlarla güçlendirilmesi gerektiği görüşü hakim ise de, güncel kararlar artık aksini ifade etmektedir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin uygulamalar; elektronik ortamda gerçekleştirilen yazışmaların yeni yaşam koşullarına göre ispat vasıtası olacağına kanaat getirmiştir.

Hukuka aykırı şekilde elde edilen delil mahkemede hükme esas alınmayacağı gibi, söz konusu delilleri hukuka aykırı bir şekilde ele geçiren şahıs Türk Ceza Kanunu gereği cezai sorumlulukla da karşı karşıya kalabileceği göz ardı edilmemelidir.

Yukarıda yer verdiğimiz tüm hususlar örnek olarak; boşanma (özellikle aldatma/zina iddiası), alacak, iş davaları ile hakaret ve tehdit gibi suçlara yönelik her türlü hukuk veya ceza yargılaması bakımından geçerli olup, her somut uyuşmazlık dahilinde ayrıca değerlendirme konusu olacaktır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019