Davalar & Makaleler

TRAFİK KAZALARI NETİCESİNDE ZORUNLU TRAFİK VEYA KASKO SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE YAPILAN İBRANAME VEYA MUTABAKATNAMELERE YÖNELİK ZARAR GÖRENLERİN / SİGORTALILARIN DAVA VE TALEP HAKLARI

24 Mart 2021

Trafik kazası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kaza neticesinde hasara uğrayan araçla ilgili açılan hasar dosyası kapsamında sigorta şirketleri,

  • aracın hasar onarımı,
  • veya aracın onarımı mümkün olmaması ya da ekonomik olmaması nedeniyle aracın perte ayrılması, (pert-total işlemi)

kapsamında işlemleri tamamlamak için araç sahibiyle anlaşma sağlama noktasında araç sahiplerine mutabakatname ve/veya ibraname teklifinde bulunmaktadır.

Ancak uygulamada sigorta şirketlerinin, zarar görenlerin zararlarının tamamını karşılamadıkları, yetersiz ödemelerde bulundukları ve bu durumu da hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıran veya daraltan anlaşmalara (ibraname ve mutabakatname adı altında) bağladıkları görülmektedir.

Konuya ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün Sigorta Şirketlerine Uyarı Yazısı’nda da sigorta şirketlerinin mağdur edici uygulamalarının sonlandırılması uyarı yapılmıştır. Şöyle ki;

“Müsteşarlığımıza ulaşan şikayetlerden, sigorta şirketlerinin sigortalılara veya lehdarlara sigorta sözleşmelerine dayalı olarak yaptıkları tazminat ödemelerinde tazminat ödemeden ibraname imzalattıkları veya ibraname imzalanmadığı gerekçesiyle tazminat ödemelerini geciktirdikleri anlaşılmaktadır. Sigortacılık sektöründe yaygın olarak görülen bu yanlış uygulamanın ve bu hususta doğan şikayetlerin tekerrürüne mahal vermemek açısından aşağıda belirtilen hususlara azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere ibraname, borçlunun borcunu ifa ettiğine ve alacaklıya karşı artık herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığına dair bir belgedir. Bu nedenle, alacaklı taraf olan sigortalı ya da lehdar, tazminat almadan ibranameyi imzalamaları halinde, kendilerine henüz ifa edilmemiş olan bir borç için, borç kendilerine ifa edilmiş gibi kabul edilmektedir. Böylece, sigortalı veya lehdar ibranameyi imzaladığında söz konusu olan alacak için herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

Bu nedenle, sigorta şirketlerinin sigortalıya veya lehdara ödeme yapmadan önce ibraname imzalatmaması ve ibraname imzalanmadığı gerekçesiyle de ödemelerin geciktirilmemesi hususunun üyeniz şirketlere duyurulmasını rica ederim.”

a) Aracın hasar onarımına ilişkin,

  • Anahtar teslim faturasız onarımlarda, eksik hasar-onarım bedelleri,
  • Eş değer - Orijinal parça, KDV’den kaynaklanan eksik hasar-onarım bedelleri,

b) Aracın perte ayrılmasına ilişkin (pert-total işlemi),

  • Araç rayiç bedelinin altında ödeme yapılması (sovtaj veya hasar bedelleri)

konuları gündeme gelmektedir.

Sigorta şirketlerinin yapacağı tekliflerde araç sahiplerinin dikkatli davranmalı, imzalayacakları metinlerde hukuki talep ve haklarını canlı tutabilmek için gerekli kayıtları koyması gerekmektedir. Özellikle kasko sigorta şirketleri ile yapılacak anlaşmalara konulacak kayıtlar, kişilerin kullanacağı dava ve talep hakları bakımından önem arz etmektedir.

Başta Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ilgili hükümleri nezdinde ve konuya ilişkin diğer yasal mevzuat kapsamında bu ibraname/mutabakatnamelerin iptali ile eksik ödenen hasar bedellerinin (Anahtar teslim faturasız onarımlarda, eksik hasar-onarım bedelleri, Eş değer - Orijinal parça, KDV’den kaynaklanan eksik hasar-onarım bedelleri) ve yine perte ayrılan araçlar bakımından ödemenin rayiç değere tamamlatılması yönünde dava ve talep hakları bulunmaktadır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019