Davalar & Makaleler

KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERBİS’E (VERİ SORUMLULARI SİCİLİ) KAYIT OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

03 Şubat 2021

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu ile getirilen yeniliklerden biri de veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt olma yükümlülüğüdür. Kişisel Veriler Koruma Kanunu m. 16/2’ye göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde para cezalarıyla karşı karşıya kalınabilecektir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti amaç ve araçlarını belirleyen gerçek ve tüzel kişidir. Veri işleme faaliyeti ise verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Genel kural VERBİS’e kayıt yükümlüğü ise de, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen kişi ve kurumların kayıt yükümlüğü bulunmamaktadır. Bu istisnalar şu şekildedir;

  • Noterler,
  • Dernek, vakıf ve sendikalar,
  • Siyasi partiler,
  • Avukatlar,
  • Arabulucular,
  • Gümrük müşavirleri,
  • Serbest mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.

İstisna kapsamında bulunan gerçek ve tüzel kişiler VERBİS’e kayıt olmak zorunda değildir. Fakat bu kişiler kayıt yükümlülüğü altında olmamakla birlikte kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki diğer yükümlülüklere tabidir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 25 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/482 sayılı kararına göre VERBİS’e kayıt olma için son tarih 31.03.2021’dir. Kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için kalan süre oldukça azalmış olup, bir an evvel yerine getirilmesi iyi olacaktır.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 20.000 TL ilâ 1.000.000 TL arasında para cezasına hükmedilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019