Davalar & Makaleler

DOKTORLARIN MUAYENEHANE AÇARKEN KARŞILAŞTIĞI HUKUKİ SORUNLAR VE BAŞVURULABİLECEK YOLLAR

22 Aralık 2020

Öğretim üyesi doktorlar (hekimler), muayenehane olarak faaliyet göstermek üzere, Muayenehane Uygunluk Belgesi düzenlenmesi talebi noktasında ilgili valiliklerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmakta, ancak Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2014 tarih ve 2014/15 sayılı genelgesi gerekçe gösterilerek ret kararı almaktadır.

Ret gerekçesi ise; Anayasa Mahkemesinin 11.04.2014 tarihli ve 28969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan E.2014/61 K. 2014/6 sayılı kararı ile 6514 sayılı Kanunun 14. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 64. Maddenin ve 19. Maddesiyle 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa eklenen geçici 11. Maddenin yürürlüğünün durdurulduğu, dolayısıyla 2955 ve 2547 sayılı Kanuna tâbi tabip ve diş tabiplerinden hâlihazırda serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışanların faaliyetlerine aynı şekilde devam edebilecekleri fakat 6514 sayılı Kanunun diğer hükümleri yürürlükte bulunduğundan yeni serbest meslek faaliyetinde bulunmak veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin bu imkândan yararlanmalarının mümkün olmadığıdır.

İlgili yasal düzenlemeler gerekçe gösterilerek verilen bu ret kararları neticesinde şöyle bir sonuç çıkmıştır:

  • İlgili yasal düzenlemeler öncesinde muayenehane faaliyetine başlamış olan tabipler faaliyetlerine devam ederken,
  • Faaliyetlerine yeni başlayacak olan profesör ve doçentlerin mesleklerini mesai saatleri dışında yapabilmeleri, özel hastaneler ile vakıf üniversitesi hastanelerinde yıllık kurumsal sözleşme ile görevlendirilme ve gelirini üniversite döner sermaye hesabına kaydettirme şartına bağlanmıştır. Profesör ve doçentlerin bu şart dışında mesai saatleri dışında faaliyetlerini sürdürmesine imkân bırakılmamış ve çalışanlar arasında eşitsizlik yaratılmıştır.

Bahsedilen düzenlemelere rağmen, özellikle eşitlik hakkının ihlali ile konuya ilişkin Anayasada düzenlenen birçok hak ve ilkeler ışığında doktorların hukuki yollara başvurarak, muayenehane açma hakkını elde etmesi mümkündür.

Türkiye’nin farklı illerinde açılan davalarda, davacıların belli şartları taşıyıp taşımamalarına göre, muayenehane açma taleplerinin kabul edilmesi yönünde yargısal karar birliği oluşmuştur. (Zaman zaman genel uygulamadan çıkan kararlar da mevcuttur.)

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019