Davalar & Makaleler

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ

07 Kasım 2020

A. Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Bir kişi öldüğünde mirası geride kalan mirasçılara kendiliğinden geçer. Mirasçılık hak ve sıfatını kanıtlamak için sulh hukuk mahkemesine ya da notere başvurmak suretiyle mirasçılara mirasçılık belgesi verilir. Uygulamada “Veraset Belgesi” olarak anılan bu belgenin aksi her türlü kanıtla ispat edilebilir.

Mirasçılık belgesi; yasal ve atanış mirasçıların murisin terekesi üzerinde mirasçılık sıfatı ve miras paylarını gösteren bir belgedir. Bu belge mirasçıların mirasçılığına karine oluşturur. Mirasla ilgili herhangi bir işlem yapılması, dava açılması vs. için mirasçılık belgesinin mutlaka alınmış olması şarttır.

Mirasçılık belgesinde; ölen kişinin bilinen tüm mirasçıları, her bir mirasçının miras payları, aksi sabit oluncaya kadar ibaresi yazılı olarak olması gereken hususlardır. Miras bırakanın yasal mirasçısı olduklarını iddia ve ispat edenlere mirasçılık belgesi verilir. Mirasçılık belgesinde bütün mirasçıların paylarının açıkça belirtilmesi zorunludur. Yani açıkta pay bırakılamaz.

Mirasçılık belgesini alan kişi, mirasçı olma sıfat ve ehliyetini resmen kazanmış olması nedeniyle bu belgeden aşağıdaki gibi yararlar sağlar:

  1. Mirasçılık belgesi, miras bırakandan mirasçılara intikal eden tereke ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli olan ve ilgili mercie sunulan bir belgedir.
  2. Tereke borçlularından tereke alacağını isteme hakkı verir.
  3. Tapuda taşınmazın kendi payına özgü tescil işlemlerini yaptırma olanağı sağlar.
  4. İntikal eden taşınmazlara ait vergi ve beyannameleri ödemek ya da kuruma vermeyi sağlar.
  5. İntikal eden banka mevduatındaki paraların çekilmesi vs. gibi işlemlerin yapılmasını sağlar.

B. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni bir belgenin verilmesine ilişkin davanın amacı, kendi mirasçılığına ya da payına yapılan sataşmayı gidermek, gerçeğe uygun mirasçılık belgesi verilmesini sağlamaktır. Özellikle; mirasçının veraset belgesinde gösterilmemiş olması, miras paylarının hatalı gösterilmesi, mirasçı olamayacak kişinin belgede mirasçı olarak yer alması gibi sebeplere dayalı olarak iptal davasının açıldığı görülmektedir.

Uygulamada bir mirasçının gizlenerek alınan mirasçılık belgesinin iptali ile güncel ve doğru veraset ilamının verilmesine ilişkin davaların yoğun şekilde hasımlı olarak açıldığı gözlemlenmektedir. Dava konusu mirasçılık belgesinde hak sahibi olarak gösterilip miras payı gösterilen kimselere karşı iptal davası açılabilir. Bu kimseler arasında ölmüş olanlar varsa ölenin yasal mirasçılarına karşı da husumetin yöneltilmesi gerekir.

Dava sadece önceki mirasçılık belgesinin iptali şeklinde açılmamalı, ayrıca yeni bir mirasçılık belgesinin verilmesini de içermelidir.

C. Yargıtay Kararı

“… Ne var ki somut olayda; çekişme konusu taşınmazların tapuda intikalleri sırasında ibraz edilen hasımsız veraset ilamı ile davacıların elde etmiş olduğu hasımsız veraset ilamı arasında mirasçılar yönünden farklılık bulunduğu halde bu çelişki giderilmeden sonuca gidilmiştir. Hal böyle olunca; davacıya hasımlı veraset ilamı almak için dava açmak üzere süre verilmesi, dava açılır ise sonucu beklenerek temin edilecek hasımlı veraset belgesi doğrultusunda işin esası değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, değinilen hususlar göz ardı edilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.”(1.HD. 10.03.2014-18803/5176)

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019