Davalar & Makaleler

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

02 Kasım 2020

Davanın konusu mirasçılık hakkına saldırı olması nedeniyle davacının mirasçılık hakkının saptanmasıdır. Yani mirasçılığın ya da üstün tutulan bir miras hakkının varlığı davanın temelidir. Bu nedenle miras bırakandan mirasçıya intikal eden bir dava hakkı değil, davacının bizzat mirasçılık hakkından doğan ve tereke kapsamında olması gereken mal veya malların geri alınmasını sağlayan bir davadır. Örneğin terekeden mal saklayan veya bölüşme dışında bırakan mirasçı ya da üçüncü kişiye karşı açılabilen bir dava türüdür.

Miras sebebiyle hak ediş isteminin temelinde, mirasçılar arasındaki miras çekişmesinin doğurduğu çekişme yer almaktadır. Biri diğerinin mirasçılık sıfatına itiraz edince dava miras sebebiyle hak ediş, itiraz edilmeyince istihkak niteliğinde kabul edilmesi gerekmektedir.

Dava, bir kimsenin bir terekenin veya terekeye giren bir malın mirasçısı olarak sahibi bulunduğunu ileri sürüp, elinde bulunduran kimseden malın kendisine teslimini istediği ve davalı tarafında davacının mirasçılığından doğan hakkına karşı koyduğu halde açılabilir.

Bu dava, malı elinde mirasçı sıfatıyla bulundurduğunu ya da malı elinde bulundurması için hiçbir neden göstermeyen kişiye karşı açılabilir. Bu dava, mirasçıya muristen kalan bir dava olmayıp, mirasçının bizzat şahsından doğan bir davadır.

A. Yargıtay Kararı

Yargıtay irs (veraset) uyuşmazlığı olmayan durumlarda bu tür davadan söz edilemeyeceğini (HGK 12.10.1960-32/36) ifade etmiştir. Bu kararda davanın niteliği ve koşulları vs. hususlar ayrıntılı olarak şu biçimde ifade edilmiştir:

“Bir kimse, bir terekenin veya terekeye giren bir malın mirasçı olarak sahibi olduğunu ileri sürüp o terekenin veya o terekeye giren bir malın bu terekeyi veya malı elinde bulunduran kimseden kendisine teslimini istediği ve davalı tarafından davacının mirastan doğan hakkına itiraz ettiği hallerdedir ki, MK m.577 (TMK m.637) maddesine uygun bir miras sebebiyle istihkak davası söz konusu olabilir. Bu davada davacı, mirasçılık sıfatına dayanan kimsedir. Davalı ise davacının mirasçılık sıfatına karşı itiraz eden ve terekenin tamamına veya terekeye giren bir malı elinde bulunduran bir kişidir…”

B. Davaya İlişkin Hususlar

Mal ya da hakların davalı kişinin eline muris sağlığında veya ölümünden sonra geçmiş olmasının bir önemi yoktur. Burada malın ele geçirilmesiyle yaratılan fiili durum ile mirasçının irs (veraset) dolayısıyla sahip olduğu hakkı karşı karşıyadır. Fiilen elde bulundurana karşı dava açma söz konusudur.

El konulmuş olan malın tereke veya terekeye giren mal olması gerekir. Tereke dışı bir malın teslimi, miras sebebiyle istihkak davasının konusunu oluşturmaz. Bilindiği gibi tereke kavramından amaç; ölen muristen geriye kalan haklar, mallar ve borçların tümüdür. Miras ibaresi ise, terekenin mirasçılara geçişini ifade eder.

Davada, davacının öncelikle kendisinin yasal ya da atanmış mirasçı olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu da genelde mirasçılık belgesi ve mirasçı atandığına ilişkin vasiyetname veya sözleşmenin dava dosyasına sunulması ile mümkün olmaktadır. Diğer yandan ise davacı, halen terekenin veya bazı malların davalının elinde bulunduğunu iddia ve ispat etmek durumundadır.

C. Miras Sebebiyle İstihkak Davası ile Adi İstihkak Davasının Yarışması

Miras sebebiyle istihkak davası, mirasçılık sıfatına bağlı ve bundan doğan bir dava olarak MK m.683’deki mülkiyet hakkına dayalı adi istihkak davasından ayrılır; miras sebebiyle istihkak davası açacak kişi mirasçı sıfatına sahip olmalı ve bunu önkoşul olarak ispat etmelidir. Adi istihkak davası, mirasçılığa değil, mülkiyet hakkına dayandığından miras sorunları dışında da adi istihkak davası açılabildiğinden, miras sebebiyle istihkak davasına göre adi istihkak davasının uygulama alanı daha geniştir.

*Yararlanılan Kaynak : Erhan GÜNAY: Soru ve Cevaplarla Miras El Kitabı
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019