Davalar & Makaleler

AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI

07 Ekim 2020

Aynı kişi olduğunun tespiti davası, kişinin nüfus veya tapu kayıtlarındaki farklılık halinde ya da farklı ülke vatandaşı olması halinde aynı kişi olduğunun tespiti amacıyla açılmaktadır. Resmi kayıtlardaki farklılıklar nedeniyle kişiler zaman zaman mağdur olabilmektedirler.

Aynı kişi olduğunun tespiti davasını kişi kendisi için açabileceği gibi, menfaati bulunması halinde başka bir kişi için de açılabilir. Örneğin; nüfus kayıtlarındaki farklılık nedeniyle miras hakkından mahrumiyet halinde miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespiti amacıyla dava açılmalıdır.

Açılacak davalarda kayıtları düzeltilmesi talebinde bulunulabileceği gibi sadece tespit kararı alınması da yeterli olabilir.

Örnek Yargıtay kararına göre; “Davacı … adının … olarak değiştirilmesini sağlayan bir mahkeme kararına ulaşılamamış ve bu konu soyut bir iddiadan ibaret kalmıştır. Davacının adının, idari olarak düzeltilmesinden önce tüm resmi belgelerde Nihat olarak yazılmış olduğu ve bu adı kullandığı kuşkusuzdur. Mahkemece toplanan deliller ve davacının istemi doğrultusunda ... ile …'ye ait resmi kayıtların aynı kişiye ait olduğu ispatlandığından bu kayıtlardaki her iki şahsın (... ve ...'nün) aynı kişi olduğunun tespitine, davacının resmi mercilerde kullandığı ve tanınıp bilindiği adının Nihat olduğu gözetilerek nüfus kütüğünde … olan adının istem gibi … olarak düzeltilmesine ve bu şekilde nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”

Kişilerin birden fazla vatandaşlığının bulunduğu hallerde iki ülkenin kayıtlarında geçen kişinin aynı olduğunun tespiti gerekli olabilir. Bu durumda iki ülkenin kayıtlarında geçen kişinin aynı kişi olduğuna ilişkin tespit kararı alınmalıdır. Aksi halde evlilik, miras, malvarlığı gibi konularda sorunlar yaşanabilir.

Yargıtay’a göre iki ülke kayıtları incelenmeli ve gerekli araştırma yapılmalıdır:

“Türkiye Cumhuriyeti ve Libya kayıtlarında farklılık olan ve her iki ülke vatandaşı olan ..... çifte vatandaşlığın kendilerine sağladığı hakları kullanabilmeleri farklı kayıtlar sebebi ile imkansız veya kısıtlanıyorsa bu yöndeki engellerin giderilmesi açısından dava açmakta hukuki yararları bulunduğu kabul edilerek mahkemece işin esasına girilip her iki ülke nüfus kayıtlarındaki kişilerin aynı kişi olup olmadıklarının araştırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz araştırma ile davanın usulden reddi doğru görülmemiştir."

“Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacının 10.08.1976 tarihinde babası Hüseyin ... beyanı üzerine düzenlenen doğum tutanağına göre, ... ve ... kızı, doğum yeri ..., doğum tarihi 04.02.1962 olarak nüfusa tescil edildiği, resmi bir kurumda doğmadığı; dava dilekçesine ekli olarak sunulan Lübnan ferdi nüfus kaydı ve doğum belgesine göre ise, ... ve ... kızı olarak ...'ta hastanede 06.09.1960 tarihinde doğduğu ve ... soyadı ile tescil edildiği; dinlenen tanıkların beyanlarından ve kolluk araştırmasından davacının ...'ta doğduğu, 1960 doğumlu olarak bilindiği, ... ve ... kızı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece davacının .../...'daki nüfus kaydının anne, baba ve kardeşlerini gösterir şekilde Türkçeye çevirisi yapılmış ve resmi kurumlarca onaylanmış örneğinin ilgili birimlerden temini ile bu kaydın Türkiye Cumhuriyeti kayıtları ile örtüşmesi halinde davacının doğum tarihinin de resmi kurumda doğmuş olması nedeni ile ... nüfus kaydına göre düzeltilmesi ve ... ile ...'nun aynı kişi olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken yetersiz araştırma ile bu istemlerin reddi doğru görülmemiştir.”

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019