Davalar & Makaleler

SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

26 Ağustos 2020

Kural olarak, bir suç dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma, mağdur ya da suçtan zarar görenin iradesi dikkate alınmaksızın kamu adına re’sen yapılır. Ancak Türk Ceza Kanunu düzenlemelerine göre, bazı suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyette bulunulması aranmıştır.

Suçtan zarar görenin küçük olduğu durumlarda kanuni temsilcisinin şikâyet hakkını kullanması hali dışında bu hak, ancak mağdur ya da suçtan zarar gören tarafından kullanılır.

Şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse, fiili ve failin kim olduğunu öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Şikayet hakkı olan birden fazla kişi varsa, bunlardan birinin altı aylık süreyi geçirmesi diğer kişilerin şikayet hakkını etkilemeyecektir.

Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür. Vazgeçme, hükmün kesinleşmesinden sonra gerçekleştirildiyse, bu durum cezanın infazına engel olmayacaktır. İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar. Ancak kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçmenin onu kabul etmeyen sanığı etkilemeyeceğine dikkat edilmelidir. Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

Şikayete Bağlı Suçlar Şu Şekilde Sıralanabilir:

 • TCK Madde 86/2 : Kasten Yaralama suçunda: Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali
 • TCK Madde 89/5 : Taksirli Yaralama (Bilinçli Taksir hali hariç)
 • TCK Madde 102 : Cinsel Saldırı
 • TCK Madde 104/1 : Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
 • TCK Madde 105 : Cinsel Taciz
 • TCK Madde 106/2. Cümle : Malvarlığına Yönelik Tehdit
 • TCK Madde 116/1 : Konut Dokunulmazlığının İhlali
 • TCK Madde 117/1 : İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
 • TCK Madde 123 : Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
 • TCK Madde 125-131 : Hakaret (Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü İşlenen Hariç)
 • TCK Madde 139 : Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç)
 • TCK Madde 144 : Hırsızlık Suçunda daha az cezayı gerektiren haller (-Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık, -Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık)
 • TCK Madde 146 : Kullanma Hırsızlığı
 • TCK Madde 151 : Mala Zarar Verme
 • TCK Madde 155 : Güveni Kötüye Kullanma
 • TCK Madde 156 : Bedelsiz Senedi Kullanma
 • TCK Madde 159 : Dolandırıcılık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller: (-Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi)
 • TCK Madde 160 : Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
 • TCK Madde 167/2 : Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep
 • TCK Madde 209/1 : Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması
 • TCK Madde 233/1 : Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali
 • TCK Madde 239/1-2 : Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması
 • TCK Madde 342/2 : Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019