Davalar & Makaleler

İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

16 Ağustos 2020

4857 sayılı İş Kanunu düzenlemelerine göre işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sona erme şekline ve zamanına göre işçiye ödenmesi gereken belirli ücret ve tazminatlar söz konusu olabilmektedir. Bu ücret ve tazminatlar bakımından niteliklerine göre zamanaşımı süreleri ve hesaplamada dikkate alınacak hususlar farklılık gösterebilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen tazminat ve alacak türleri, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenlemeler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tasnif edilip açıklanacaktır:

A) İŞ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

7036 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen;

Ek Madde 3:

“İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

  • Kıdem tazminatı.
  • İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
  • Kötüniyet tazminatı.
  • İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.”

ile

Geçici Madde 8:

“Ek 3’üncü madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanır.

Ek 3’üncü maddede belirtilen yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam eder. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, ek 3 üncü maddede öngörülen süreden uzun ise, ek 3 üncü maddede öngörülen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur.”

Maddeleri dikkate alınarak bahsi geçen tazminatlar bakımından; ek maddelerin yürürlüğe girdiği 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesi sona erenler için TBK 146’daki genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık zamanaşımı süresi, 25.10.2017 tarihinden sonra ise 5 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınacaktır. Bu süreler iş sözleşmesinin sona erdiği yani feshedildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

B) YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI

Yıllık ücretli izin alacağının zamanaşımı süresi konusunda da işten çıkış tarihine göre farklı süreler uygulanacaktır. Buna göre; yeni Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden önce iş akdi sona ermiş işçiler için 5 yıl, 01.07.2012-25.10.2017 tarihleri arasında işten çıkanlar için 10 yıl, 25.10.2017 tarihinden sonra işten ayrılanlar için 5 yıllık süreler dikkate alınacaktır. Yıllık ücretli izin alacağı bakımından da zamanaşımı süresi, iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

C) ÜCRET, FAZLA MESAİ, HAFTA TATİLİ VE UBGT ÜCRETİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

İş Kanunu Madde 32’ye eklenen ibare ile ücret alacakları bakımından zamanaşımı süresi beş yıl olarak düzenlenmiştir. Prim, ikramiye gibi ücret ekleri de söz konusu ücret alacakları gibi değerlendirilmekte ve bu hüküm sayılan kalemlere de uygulanmaktadır. Buna göre, ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu 5 yıllık zamanaşımı süresi ücret alacağının muaccel olması ile işlemeye başlayacaktır. Hafta tatili ücreti de ücret alacağının muaccel olduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde zamanaşımına uğrayacaktır.

Ancak fazla mesai ve UBGT ücreti alacakları için 5 yıllık zamanaşımı süresi bakımından, işçinin fazla mesai ya da UBGT ücreti alacaklarını talep ettiği ya da dava açıldıktan sonra ıslah yapıldıysa bu tarihten itibaren 5 yıl geriye dönük zaman aralığı dikkate alınmaktadır.

Zamanaşımı süresi ikramiye, fazla mesai, yol gibi ücretlerde muaccel oldukları, hak edilen tarihten itibaren başladıklarından, bu gibi ücret alacaklarının talep edilebilmesi için iş akdinin feshedilmiş olup olmaması önem teşkil etmeyecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019