Davalar & Makaleler

POLİS MEMURU VE KOMİSER YARDIMCISI ADAY MEMURLUĞU, POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM), POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU (PMYO), POLİS AMİRLERİ EĞİTİM MERKEZİ (PAEM) MÜLAKATI İPTAL DAVASI

08 Ağustos 2020

4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na eklenen Ek m.1/3 ile polis mesleğine girişte sınav şartı getirilmiştir. Düzenleme şu şekildedir;

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenime devam edenler dâhil, bu Kanun ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, polis eğitim kurumlarında ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır."

Bu madde kapsamında yapılacak sınavın 3 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Kanuni düzenlemede sınavın yazılı veya sözlü şekilde yapılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Sınavın sözlü sınav şekilde yapılması Yönetmelikte düzenlenmiştir. Yönetmelikte sınavı komisyonun oluşturulması, soruların hazırlanması ve değerlendirme usulü belirlenmiştir.

Anayasanın 125’inci maddesi uyarınca idarenin tüm işlem ve eylemleri yargısal denetime tâbidir. Mülakat sınavları sonucu da bir idari işlemdir ve yargısal denetimi gereklidir. Danıştay, kararlarında mülakat sınavlarında uyulması gereken esasları belirlemiştir. Başlıca iptal gerekçeleri şunlardır;

  • Sınav jürisi veya komisyonlarının usulüne uygun olarak oluşturulmaması,
  • Adaya cevap fırsatının tanınmaması,
  • Sorular ve yanıtlarının önceden hazırlanmamış olması,
  • Adaya verilen notun gerekçelendirilememesi,
  • Değerlendirmenin usule aykırı olarak yapılması,
  • Değerlendirmenin somut bilgi ve belgeye dayandırılmaması.

Açılacak davada sınav sonucunun yürütmesinin durdurulması talep edilerek dava sonuna kadar beklenmeden aday öğrencilerin tekrar sınava alınması sağlanabilmektedir. İptal davasını kazanan öğrenciler Polis Akademisi’nin internet sayfasında yapılan ilanla yeniden sınava girmeye hak kazanmaktadırlar.

Mülakat sınavında elenen bazı öğrenciler uzun eğitim sürecinden sonra elenmenin sebep olduğu hayal kırıklığı nedeniyle dava açmaktan kaçınabilmektedirler. Fakat kaliteli hukuki yardım ile öğrencilerin uzun eğitimler neticesinde hak ettikleri mesleklerine atanmaları mümkündür. Unutulmamalıdır ki; bu sınavlara alınan öğrenciler zaten giriş sınavlarını geçmiş, statülerine göre bir yıl veya daha fazla yıllık eğitim sürecini bitirmiş ve mesleğe başlamaya hazır öğrencilerdir. Açılacak dava ile bunca emeğin boşa gitmesinin önüne geçilebilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019