Davalar & Makaleler

YENİ İKTİSAP (KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ) NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ

04 Ağustos 2020

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’ndaki tanıma göre kira sözleşmesi; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Niteliği gereği kira sözleşmesi, sözleşmeye konu şeyin mülkiyetinin devrine engel oluşturmamaktadır.

Kira sözleşmesinin kurulmasından sonra kiralananın el değiştirmesi mümkündür ve bu işlemin gerçekleşmesi için kiracının icazeti aranmamaktadır. Bu halde, söz konusu kira ilişkisi devam edecek ve yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olacaktır. Böylelikle her iki taraf da sözleşmeden doğan edimlerini ifa ile yükümlü olmaya devam edecektir.

Kiralananın yeni maliki, önceki malikin tüm fesih imkanlarına sahiptir. Bunun yanında TBK 351’inci maddesi konut ve çatılı işyerleri bakımından, kiralananın yeni malikine kira sözleşmesini sona erdirme imkânı tanıyan özel bir düzenleme getirmektedir. Buna göre;

“Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.”

madde hükmünde geçen altı aylık süre, kira sözleşmesinin kalan süresi dikkate alınmaksızın uygulanır. Dolayısıyla, sözleşmenin süresinin altı aydan az kaldığı durumlarda TBK’nın 351’inci maddesinin 2’nci fıkra hükmüne dayanılması daha elverişli olabilir.

Dikkat edilmelidir ki, kira ilişkisi bu düzenlemeye göre sonlandırılacak ise, yeni malikin mahkemenin verdiği tahliye kararına ihtiyacı olmakta, bu maddeye dayanarak tek taraflı bir beyanla kira ilişkisi sonlandırılamamaktadır. Açılacak tahliye davasında ise tahliye için ileri sürülen ihtiyacın esaslı olması gerekir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2015/10452 E., 2016/3567 K. sayılı ve 02.05.2016 tarihli kararı;

“Davacı vekili, dava dilekçesinde; dava konusu taşınmazın da bulunduğu binanın tamamının avukatların mesleki, kültürel ve sosyal faaliyetlerde yardımlaşma ve dayanışmasını temin amacıyla Ankara Barosuna tahsis edilmek üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından satın alındığını, taşınmaza müvekkilinin ihtiyacı olduğunu belirterek taşınmazın tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, Türkiye Barolar Birliği tarafından tahliye davası açıldığını, açılan davanın TBK 351. maddesinde belirtilen kişilerin ihtiyacı dışında olduğunu, bu yönde tahliye davası açılamayacağını ve ihtiyaç iddiasının da samimi ve zorunlu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, davacı tarafından dava konusu taşınmazın da bulunduğu binanın tamamının Ankara Barosuna tahsis edilmek üzere satın alındığı ve ihtiyacın da bulunduğu tespit edildiği halde Mahkemece ihtiyaç iddiasının varlığının kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ve gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.”

bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019