Davalar & Makaleler

MİRASTA TENKİS DAVASI

21 Temmuz 2020

Tenkis davası, miras bırakanın saklı payları zedeleyen ölüme bağlı veya sağlar arası kazandırmaların yasal sınıra çekilmesini amaçlayan, öncesine etkili yenilik doğurucu türden davalardandır. Tenkis davaları, yenilik doğuran nitelikte davalar olup, mirasın açıldığı güne kadar geriye doğru etkilidir.

Sağlar arası veya ölüme bağlı bir tasarruf ile saklı pay sahibi mirasçının saklı payına muris tarafından el atıldığı takdirde, yapılan bu tasarruf tenkis davası yoluyla saklı paylı mirasçının saklı payı sağlanıncaya kadar indirime tabi tutulacaktır.

Tenkise ilişkin talep ve dava hakkı, tıpkı alacak davalarında oluğu gibi şahsi niteliklidir. Bu nedenle ancak temlikten yararlanan kişiye karşı ileri sürülebilir. Ne var ki, muristen sağlar arası bir kazandırma elde eden kişi, ileride tenkis isteminden kurtulmak için aldığı kazandırmayı, durumu bilen üçüncü kişiye devretmişse, bu durumda tenkis davası iyi niyetli olmayan bu üçüncü kişilere karşı açılabilecektir.

Tenkis davası ile miras bırakanın yaptığı tasarrufların iptali değil, değiştirilmesi, tasarrufların tasarruf edilebilir kısma çekilmesi amaçlanmıştır. Tenkis, davacının saklı payı tamamlanıncaya kadar; önce ölüme bağlı olarak yapılmış tasarruflardan yapılır.Bu yeterli olmazsa sonra en yeni tarihli olandan başlayarak, en eskisine doğru geriye gidilerek ölüme bağlı olmayan kazandırmalar üzerinde yapılır.

Bağışlar, saklı paylı mirasçının saklı payını aşan kısmı üzerinden, saklı paylı olmayan kişiler yararına yapılan bağışlar ise, bağışların tümü üzerinden orantılı şekilde tenkis indirimine tabi tutulacaktır.

Kendisine tenkise tabi bir kazandırma yapılan kimse “iyi niyetli” ise, yalnızca mirasın geçmesi anında kazandırmadan elinde kalanı geri vermekle yükümlüdür; aksi durumda iyi niyetli olmayan zilyedin geri verme borcuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur.

Bazı haklar üzerinde miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu söz konusu olmayabilir. Örneğin “dul ve yetim aylığı” bu haklardan sayılır ve miras bırakan bunlar üzerinde ölüme bağlı tasarrufta bulunamaz. (3.H.D. 01.10.2009-12759/14554)

Borçlu mirasçının alacaklısının tenkis davası açmak hakkı bazı koşullara bağlanmıştır.

  • Kural olarak tenkis davası açmak hakkı, saklı pay sahibi mirasçılarındır. Ancak şartları gerçekleştiğinde onların alacaklılarına da ayrık olarak tenkis davası açma imkanı sağlanmıştır.
  • Alacaklıların tenkis davası açabilmeleri için, saklı pay sahibindeki alacaklarını tahsil etme imkanı bulunmadığını gösteren bir aciz belgesi almış olmaları; ihtara rağmen saklı pay sahibinin tenkis davası açmamış bulunmaları gerekir.(2 H.D. 8.2.1974-649-746)
  • Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz. Ancak çıkarmanın iptali davasında, şartların oluşması durumunda davaya tenkis davası imiş gibi devam edileceği hususu HGK 1.4.1990-2/130-239 s. kararında vurgulanmıştır.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019