Davalar & Makaleler

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT) VE MİRASTAN ÇIKARMA TASARRUFUNUN İPTALİ

19 Temmuz 2020

Türk Medeni Kanunu m. 510 hükmü ile aile kavramı ve düşüncesiyle bağdaşmayan, sıkı aile bağlarının mevcut olmadığını gösteren davranışlarda bulunan saklı pay sahibi mirasçının, miras bırakan tarafından mirasın dışına çıkarılabilmesini düzenlemiştir.

Miras bırakan yasada öngörülen nedenlere dayanarak ölüme bağlı bir tasarrufla vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle mirasçılardan birini veya birkaçını mirasçılıktan çıkartabilir. Uygulamada mirasçılıktan çıkarma terimi yerine miras hakkından ıskat etme terimi yerleşmiştir. Mirastan çıkarılan mirasçı veya mirasçıların çıkarma nedenlerinin var olmadığından söz ederek mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun iptalini isteme yetkisi vardır.

Çıkarmanın muhatabı, saklı pay mirasçılarıdır. Saklı pay hakkı olmayanlar için ıskat söz konusu olmaz. Çünkü miras bırakan, saklı paylı mirasçısının olmadığı durumda terekesinin tamamında tasarruf hakkına sahiptir. Örneğin miras bırakanın ölümü tarihinde oğlu sağ iken oğlunun altsoyunun saklı paylı mirasçılığı söz konusu olamayacağından sözü edilen altsoy ile ilgili çıkarma tasarrufu geçerli olmaz.

Mirasçılıktan çıkarılan kişi, murise mirasçı olmak sıfatını kaybeder ve böylece miras hakkından da mahrum kalır. Bunun sonucu olarak terekeden pay isteyemez ve de tenkis vs. gibi davalar da açamaz. Yasal nedenleri bulunmadıkça ise muris, mirasçısını mirasçılıktan çıkartamaz. Aksi takdirde çıkarma tasarrufu mahkemece iptal olunur.

Kanun koyucu mirasçılıktan çıkarmayı iki amaca hizmet edecek şekilde; ceza amaçlı ve koruma amaçlı olarak düzenlemiştir. Uygulamada ise ceza amaçlı mirasçılıktan çıkarma daha sık görülmektedir.

Muris, mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin ölüme bağlı tasarrufunda “çıkarma nedenini” açıkça belirtmek zorundadır. Aksi halde mirasçılıktan çıkarma geçersiz olur. Yasal düzenlemeye göre; “sebebin varlığı ispat edilmemiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, miras bırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünde yapmışsa, geçersiz olur.”

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir. Miras bırakan, eşini mirasçı olmaktan çıkartmışsa, eşin miras payı, birlikte mirasçı olduğu ölenin kan hısımlarına geçer. Örneğin muris A. Oğlu ile eşini mirasçı olarak bırakmış ve eşini de mirastan çıkartmışsa eşin miras payı muristen olma oğluna geçer.

İlgili Yargıtay Kararı

“Davalının miras bırakanına karşı ilgisiz kaldığı, hastalığı ile ilgilenmediği dinlenen tanık beyanları ile sabit olmuştur. Miras bırakanın vasiyetnamede gösterdiği mirasçılıktan çıkarma (ıskat) sebepleri ve TMK 511. Maddesi koşulları gerçekleşmiştir. Davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.”(2. H.D. 06.07.2011-11213/11605)

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019