Davalar & Makaleler

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ

13 Mayıs 2020

Borçlunun haczedilen taşınır/taşınmaz mallarının satışının yapılabilmesi için öncelikle taşınır/taşınmazların değerinin belirlenmesi gerekir. İşbu değerin belirlenmesine de, İcra İflas Kanunu’nda “KIYMET TAKDİRİ” adı verilmiştir.

Haczedilen taşınır/taşınmazların kıymet takdirinin yapılmasına müteakip işbu kıymet takdiri ilgililere tebliğ edilir. Tebliğden itibaren 7 gün içinde kıymet takdirine ilişkin her türlü itiraz ve şikayet icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesine bildirilir.

Yetkili icra mahkemesi; kıymet takdirini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi olup, talimat yoluyla kıymet takdiri yapılması durumunda şikayet merci de talimat dosyasının bulunduğu icra mahkemesidir.

Örneğin; Ankara ( ) İcra Müdürlüğündeki icra dosyasının kıymet takdiri yine Ankara ( ) İcra Müdürlüğü’nde yapılmış ise şikayet/itiraz merci de Ankara İcra Mahkemeleri olacaktır. Ancak; Ankara 12. İcra Müdürlüğü dosyasında satışı yapılacak taşınmaz Yalova’da ise ve kıymet takdiri Yalova İcra Müdürlüğünce yapılmış ise, kıymet takdirine itiraz da Yalova İcra Mahkemelerine yapılacaktır. Esas dosyanın olduğu yer mahkemeleri bu hususta yetkisizdir.

İtiraz tarihinden itibaren gerekli masraf ve harcın mahkeme veznesine yatırılması zorunludur.

Bu husustaki Yargıtay’ın vermiş olduğu bazı kararlar şöyledir:

“Borçlunun kıymet takdirine itirazı üzerine aleyhine hüküm tesis edilmiş olmakla, icra mahkemesinin bu şekilde belirlediği değer esas alınarak yapılan ihalelerin feshi gerekir.” (Yargıtay 12. H.D 02.07.2013, 17208 E., 24699 K.)

“Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçmeden ve İİK’nın 128/a-2. Maddesindeki koşullar da gerçekleşmeden yeniden yapılan kıymet takdirine dayalı yapılan ihalenin feshi gerekir.” (Yargıtay 12. H.D 13.03.2012, 2011-22710 E. ,2012- 7781 K.)

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019