Davalar & Makaleler

İHALENİN FESHİ DAVALARI (SATIŞ İHALESİ)

10 Mayıs 2020

A) İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler

İhalenin feshi talebinde bulunmak için yasal hakkı olan kişileri aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz.

Menkul
 1. Borçlu
 2. Satış İsteyen Alacaklı
 3. Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılan
Gayrimenkul
 1. Borçlu
 2. Alacaklı
 3. Tapu Sicilindeki İlgililer
 4. Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılan

B) Süre

Şikayet süresi 7 gündür. Şikayet süresi ihalenin/satışın yapıldığı tarihten başlar. Şikayetçiye satış ilanı tebliğ edilmemiş ya da usulsüz tebliğ edilmişse, satılan malın esaslı vasıflarında hatanın veya ihaleye fesat karıştırıldığının daha sonra öğrenilmesi halinde; öğrenme tarihinden başlar. Her halükarda bu süre 1 yıl ile sınırlıdır. İhale tarihinin üzerinden 1 yıl geçmesi ile hiçbir şekilde ihalenin feshi istenemez.

C) Yargılama Usulü

İhalenin feshi istemi bir nevi şikayet olup, harca tabidir. İhalenin feshi talepleri duruşmalı olarak incelenmelidir. İhalenin feshi davalarında HMK.’nın işlemden kaldırmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Taraflar ihalenin feshi nedeni olarak dayandıkları maddi vakıaları tanık dahil her türlü delil ile ispatlayabilir. Mahkeme mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapabilir. Tarafların bildirdiği her türlü delili toplar ve değerlendirerek gereken kararı verir. Hakim kendisi de re’sen delil toplayabilir ve tanık dinleyebilir. İhalenin feshi davasına müdahil olarak katılmak mümkün değildir. İhalenin feshi davasında feragat ve kabul mümkündür. Ancak, kabulün sonuç doğurabilmesi için tarafların tümü tarafından yapılması elzemdir. Yargılama sonunda hükmedilecek vekalet ücreti maktudur. Davanın esasa ilişkin nedenlerle reddi halinde şikayetçi aleyhine ihale bedelinin %10 ‘u oranında para cezasına karar verilir. (İcra takibi konut finansmanından kaynaklanan alacak için yapılmışsa bu oran ihale bedelinin %20’sidir.)

D) İhalenin Feshi Nedenleri

İhalenin feshi davasının ikame edileceği durumları 4 başlık altında toplayabiliriz.

 • Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemler
 • İhale Aşamasındaki Hatalı İşlemler
 • İhaleye Fesat Karıştırma Hali
 • Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşmüş Olduğu Haller
1) Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemler
 • Satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi durumunda (Dosyada vekil varken asile tebligat yapılması hali de usule aykırıdır.)
 • Taşınmaz satışlarında ilanlar ile satış tarihi arasında 1 aylık süre bulunması
 • Satışa esas kıymet takdirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi
 • Kıymet takdirine yönelik itirazın incelenmeksizin reddine karar verilmesi
 • Süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin kalkmış ya da takibin düşmüş olması
2) İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler
 • İhalenin ilanda belirtilen gün ve saate ve yasal prosedüre uyulmadan yapılması
 • İhalenin ilanda belirtilen yerde yapılmaması
3) İhaleye Fesat Karıştırılmış Olması

İhaleye katılımın engellenmesi, malın gerçek değerine satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan her türlü davranışlarda bulunulması fesat oluşturur.

Fesat ancak şikayetçi tarafından ileri sürülmesi halinde ihalenin fesih nedeni yapılabileceğinden mahkemece resen nazara alınamaz.

4) Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması

Satılan malın ilanda ve şartnamede gösterilen özellikleri taşımaması ve bu şekilde alıcının yanıltılması alıcı tarafından ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülebilir.

E) İhalenin Feshi Kararı Verilmesi

İcra Mahkemesince ihalenin feshine karar verilebilmesi için, şikayetçinin ileri sürdüğü usulsüzlük nedeniyle menfaatinin zarar gördüğünü ispatlaması zaruridir. Emsal yargı içtihatlarına göre ihale bedelinin satışa konu malın muhammen bedelini karşılaması durumunda, zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Bu durumda dava şartı yokluğu nedeniyle ihalenin feshi istemi reddedilmelidir. Bu halde de para cezasına hükmedilmeyecektir.

İhalenin kesinleşmesi ve taşınmazın alıcı adına tapuya tescil edilmesi üzerine alıcının talebi üzerine taşınmazda bulunanların, taşınmazı tahliye ve teslim etmeleri için kendilerine bir tahliye emri gönderilir. Satış talimat icra dairesince yapılsa bile tahliye emri asıl icra dairesince gönderilir. Üçüncü kişi gönderilen tahliye emrinin tebliği üzerine tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük sürede icra mahkemesine şikayette bulunabilir.

Resmi bir belge ile; hacizden veya ipotekten evvel yapıldığını ispatladığı bir sözleşmeye dayanarak taşınmazda bulunduğunu ispatlarsa, İcra mahkemesince şikayet kabul edilir ve tahliye emri iptal edilir. Aksi halde şikayet reddedilir. Borçlu ve borçluya tebaan taşınmazda bulunanlar 3. kişi sayılmayacağından tahliyeleri gerekir.

*Yazımız emsal yargı kararları ve güncel yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019